Przepisy związane z paleniem ognisk

Czy na terenie prywatnej posesji można palić ognisko ?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), w obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar lub jego rozprzestrzenienie się, a w szczególności:
• rozpalanie ognia lub wysypywanie gorącego popiołu i żużla w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych (§ 4 ust. 1 pkt 5),
• składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu (§ 4 ust. 1 pkt 6)
• używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych (§ 41 ust. 3),
• wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru (w tym rozniecanie ognia w miejscach nie wyznaczonych do tego celu) w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów (§ 40 ust. 1).

W związku z powyższym, jeżeli nie dojdzie do naruszenia m.in. nadmienionych powyżej przepisów oraz zostaną zachowane odpowiednie środki ostrożności, to palenie ognisk na terenie posesji nie będzie stanowić naruszenia przepisów przeciwpożarowych.
Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż zgodnie art. 13 ust. 1 z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) zabrania się odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami spełniającymi określone wymagania. Wyłączenia od tej reguły stanowią ustępy 2, 2a, 2 b oraz 3 ww. artykułu.

Zgodnie z art. 13 ust. 3 dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jeżeli na terenie gminy nie jest prowadzone selektywne zbieranie lub odbieranie odpadów ulegających biodegradacji, a ich spalanie nie narusza odrębnych przepisów.

informacja zaczerpnięta ze strony Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

 

Eksploatacja butli gazowych:

Pod wpływem ciśnienia atmosferycznego oraz temperatury pokojowej gaz płynny przyjmuje postać gazu. Im wyższa temperatura tym ciśnienie w butli rośnie. Przechowywanie butli w pomieszczeniu powyżej 35°C może spowodować wzrost ciśnienia w butli powyżej dopuszczlnych norm i w następstwie do rozerwania butli i wybuchu. Ponieważ gaz propan-butan jest cięższy od powietrza, zawsze będzie gromadził się przy podłodze, a mieszając się z powietrzem w stosunku 1,5 do 10% będzie tworzył mieszaninę wybuchową.

Dla uniknięcia więc jakichkolwiek niepożądanych skutków, należy przestrzegać poniższych wskazówek:

l. Transport ładunków gazowych (butli z gazem):

1. Przed przystąpieniem do transportu butli należy sprawdzić czy zawór jest dokręcony i czy posiada uszczelkę gumową przy wylocie zaworu. Następnie należy umocować nakrętkę na wylocie zaworu, a na butlę pozbawioną kołnierza nakręcić kołpak ochronny.

2. Butlę należy przewozić lub przenosić w pozycji pionowej.

3. Przy transporcie butla winna być zabezpieczona przed upadkiem.

4. Butli nie wolno rzucać, przewracać, toczyć, uderzać itp.

5. Butli nie wolno przewozić razem z innymi materiałami wybuchowymi, łatwopalnymi itp.

 II.-Przechowywanie butli gazowych:

1. Butli nie wolno przechowywać w warunkach wpływających ujemnie na ich wytrzymałość, np. w otoczeniu, w którym zachodzi możliwość działania substancji korodujących.

2. Butli nie wolno przechowywać w pobliżu powierzchni promieniujących ciepło w odległości mniejszej niż 1,5 m.

3. Butli nie wolno umieszczać w sąsiedztwie liczników elektrycznych, gniazd wtykowych i urządzeń powodujących iskrzenie.

4. Temperatura pomieszczenia, w którym znajduje się butla nie może przekraczać 35°C.

5. Butli nie należy przechowywać w pomieszczeniach, w których:

– poziom podłogi znajduje się poniżej otaczającego terenu;

– znajdują się inne materiały łatwopalne;

– nie ma zainstalowanych aparatów gazowych.

6. W budynku mieszkalnym, mającym instalację zasilaną z sieci gazowej, stosowanie instalacji gazu płynnego z butli jest zabronione.

7. W mieszkaniu, warsztacie lub lokalu użytkowym można przechowywać nie więcej niż dwie butle przyłączone do urządzeń gazowych, o zawartości gazu do 11 kg.

8. Butle należy ustawiać w pozycji pionowej – zabezpieczając przed przewróceniem, uderze niem, dostępem osób niepowołanych, dzieci itp.

9. Butli nie należy ustawiać w miejscach nasłonecznionych.

III. Wymiana butli gazowej.

Wymiana butli gazowej wymaga wykonania następujących czynności:

1. Należy zakręcić zawór na butli pustej (w prawo).

2. Odkręcić reduktor od butli. Nakrętka reduktora posiada „lewy” gwint, odkręca się w prawo.

3. Butlę pustą odstawić w bezpieczne miejsce. Zakręcić zaślepkę i kołpak (w butlach bez koł nierza ochronnego).

4. Z butli pełnej zdjąć kołpak zakrywający zawór (w butlach bez kołnierza ochronnego).

5. Sprawdzić czy zawór butlowy jest zakręcony. Odkręcić zaślepkę z tworzywa na zaworze (lewy gwint).

6. Sprawdzić stan uszczelki gumowej, w razie potrzeby wymienić.

7. Butlę ustawić w miejscu przeznaczenia.

8. Zakręcić reduktor. Nakrętka reduktora dokręca się w „lewo”.

9. Sprawdzić czy zawory odbiornika gazu (np. kuchni gazowej) są zamknięte. 10. Odkręcić zawór na butli (w lewo). Sprawdzić szczelność całej instalacji pokrywając zawór butli, reduktor, złącza wodą z roztworem mydła. Powiększające się pęcherzyki piany my dlanej wskazują, że połączenie jest nieszczelne.

Dokręcenie może być dokonywane tylko przy zamkniętym zaworze butlowym. W razie nie możliwości uzyskania szczelności wezwać uprawnionego instalatora gazu płynnego.

Szczelności butli gazowej i instalacji w żadnym wypadku nie wolno badać otwartym ogniem (np. przy użyciu zapałki lub zapalniczki)!

IV. Uwagi końcowe.

Przy ulatnianiu się gazu należy:

1. Zakręcić zawór główny butli.

2. Wyłączyć lub wygasić wszelkie źródła otwartego ognia, a także źródła światła.

3. Nie włączać żadnych odbiorników elektrycznych (lodówka, pralka itp.).

4. Otworzyć drzwi i okna.

5. Odłączyć butlę i wynieść w bezpieczne miejsce.

6. Zawiadomić dostawcę gazu lub uprawnionego instalatora.

Nie wolno dokonywać żadnych zmian i przeróbek w instalacji wykonanej przez uprawnionego instalatora.

Przestrzeganie podanych wskazówek zapewni bezpieczne korzystanie z gazu płynnego!

Powyższy tekst został zaczerpnięty ze strony Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej